top of page

GEBIED & PLAN

De gemeente heeft samen met de initiatiefnemers in een eerder stadium de gebiedsvisie Zwarte Waterzone opgesteld. De gemeenteraad heeft deze gebiedsvisie begin 2019 vastgesteld. In de gebiedsvisie staat de ambitie voor het gebied en de kaders en spelregels voor de verdere uitwerking van de twee ontwikkellocaties.

Eind 2019 deelden we de eerste versie van de stedenbouwkundige plannen met omwonenden en belangstellen. Tijdens de Oeverateliers konden de betrokkenen hun reacties hierop geven. Zo waren er mensen die zichzelf er al zagen wonen, maar hadden anderen ook zorgen over onder andere de hoogte en massa van de bebouwing, de toegankelijkheid van de oevers en het Zwarte Water en het parkeren in de wijk.

In het participatieproces hebben bewoners, gebruikers en belangstellenden heel concrete suggesties gedaan voor het verbeteren van het plan. Daarmee zijn we aan de slag gegaan.

 

Aanpassingen en onderzoeken
De afgelopen maanden hebben we veel aanpassingen gedaan in de plannen. Ook hebben we extra onderzoeken gedaan onder meer naar de natuurwaarden en hoe deze ontwikkeling hierin past of zelfs iets extra’s kan toevoegen aan de natuur. Hierdoor duurde het langer voordat de verbeterde plannen klaar waren.

 

Stedenbouwkundig ontwikkelplan

In november 2021 is het stedenbouwkundig ontwikkelplan door het college van burgemeester en wethouders van gemeente Zwolle vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. 

Een video geeft het plan in een notendop weer.

 

Het volledige stedenbouwkundige plan is hier te lezen, inclusief de bijlagen: 

Stedenbouwkundig Ontwikkelplan

Bijlagen:

1. Participatiejournaal

2. Luchtkwaliteitseisen

3.1 Wegverkeerslawaai

3.2 Bedrijven en milieuzonering

3.3 Verantwoording groepsrisico

Waterrecreatieadvies

Vergunbaarheid waterwet

6. Ambitie biodiversiteit

6.1 Quickscan natuurtoets

6.2 Adviesrapport biodiversiteitsimpuls

7. Planwijzigingen

8. Beleving route Holtenbroek - Zwarte Water

DJI_0071.jpg
Anker 2
bottom of page