top of page

PARTICIPATIE

De betrokkenheid vanuit de omgeving is groot. Hieronder laten we zien hoe het participatieproces tot nu toe was en hoe het vervolg eruitziet. 

Anker 2
Zwz - knip 2.png

FASE 1: gebiedsvisie
Vanaf de start van de planvorming zijn we in contact met omwonenden, huidige gebruikers van het gebied en andere betrokkenen. Er zijn fysieke participatiebijeenkomsten, onder de naam ‘Oeverateliers’, georganiseerd, inloopavonden gehouden, maar daarnaast ook tal van 1-op-1 gesprekken en wandelingen. In januari 2019 is door de gemeenteraad de gebiedsvisie Zwarte Waterzone vastgesteld. Voor het industriegebied aan de Industrieweg waar voorheen Triferto was gehuisvest en voor de (deels voormalige) jachthavens aan de Holtenbroekerdijk hebben we sinds die tijd gewerkt aan de nadere uitwerking van de integrale gebiedsvisie. Onder meer op basis van input uit de omgeving en andere betrokkenen.

 

FASE 2: stedenbouwkundig ontwikkelplan
In november en december 2019 hebben we de stedenbouwkundige schetsontwerpen interactief besproken tijdens Oeverateliers. Na de 2 Oeverateliers en 2 inloopbijeenkomsten in november en december 2019 zijn we in 2020 aan de slag gegaan met de opmerkingen vanuit onder meer de buurt en de gemeente. Een belangrijk onderdeel daarvan was het doen van aanvullende onderzoeken. Dergelijke onderzoeken kosten veel tijd, bij de natuuronderzoeken is bijvoorbeeld rekening gehouden met het broedseizoen. De informatiebijeenkomsten en Oeverateliers hebben een groot aantal aanpassingen aan de plannen opgeleverd. Deze zijn verwerkt in het stedenbouwkundig ontwikkelplan.

Algemene eerste terugkoppeling input betrokkenen

Tijdens een online informatiebijeenkomst op donderdag 18 maart hebben we onder meer de buurt een algemene terugkoppeling over de herontwikkeling van de Zwarte Waterzone. Hierin stond centraal hoe de input van betrokkenen is verwerkt. De online bijeenkomst is hier terug te bekijken. Antwoorden op de gestelde vragen zijn hier terug te lezen. 

Omgevingsmanager

Vanaf eind maart 2021 heeft een omgevingsmanager een actieve rol gekregen. Hij is het vaste aanspreekpunt voor de omgeving. Ook in de volgende fase blijft hij actief betrokken bij alle participatiemomenten en als vast aanspreekpunt voor de buurt.

 

Twee verdiepende online informatiebijeenkomsten

Aanvullend op de online informatiebijeenkomst van 18 maart, waren er twee verdiepende sessies over specifieke thema’s in mei. Hier werd een terugkoppeling gegeven aan betrokkenen over hoe hun input én de resultaten van onderzoeken zijn verwerkt in het stedenbouwkundig ontwikkelplan.

  • Op 18 mei 2021 was er een sessie over verkeer en mobiliteit. Klik hier om deze terug te kijken. Antwoorden op de gestelde vragen tijdens de sessie vindt u hier.

  • Op 20 mei 2021 was er een sessie over natuur en biodiversiteit. Klik hier om deze terug te kijken. Antwoorden op de gestelde vragen tijdens de sessie vindt u hier. 

VERWERKTE INPUT UIT PARTICIPATIE 2021

Anker 1
still 11_Jachthavens_Verwerkte input uit

STUDIE HOOGTE EN POSITIE GEBOUW OP BASIS VAN INPUT BETROKKENEN

FASE 3: bestemmingsplan
Hieronder geven we beknopt weer hoe de vervolgstappen qua participatie er in de

Zwarte Waterzone uitzien:

 

Centraal aanspreekpunt voor de omgeving

In maart 2021 is een vast contactpersoon voor de buurt gestart, een omgevingsmanager. Hij is voor de omgeving het gezicht in de wijk, is zowel online als fysiek aanwezig en bereikbaar. Ook tijdens alle volgende participatiemomenten.


Regelmatig terugkerende bijeenkomsten

In de wijk spelen verschillende ontwikkelingen, denk aan de ontwikkelingen rondom de Zwarte Waterallee, de Stadsdijken, de nieuwbouw van Van der Capellen Scholengemeenschap, de energietransitie en de Zwarte Waterzone. De Zwarte Water Ontwikkelcombinatie wil in overleg met de gemeente onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor een regelmatig terugkerende bijeenkomst, vergelijkbaar met het Spoorcafé.


Inrichting openbaar groen en architectuur

Na vaststelling van het stedenbouwkundig ontwikkelplan hebben we de omgeving, toekomstige bewoners en gebruikers gevraagd mee te denken over een aantal zaken. Denk aan de inrichting van het openbare groen en wandelroutes. Maar ook de keuze voor architectuur, passend bij het stedenbouwkundig ontwikkelplan.

 

Inrichting jachthaven en invulling theehuis

Ook is samen met de omgeving, toekomstige bewoners en (huidige) gebruikers van de jachthavens nagedacht over hoe een moderne, vernieuwde jachthaven eruitziet en welke invulling het theehuis kan krijgen. 

Participatiesessies juni en juli 2022

De omgeving, toekomstige bewoners en (huidige) gebruikers werden uitgenodigd om mee te denken over de architectuur en de openbare ruimte van de Zwarte Waterzone. Op dinsdag 28 juni 2022 vond, met ongeveer 40 deelnemers, een digitale participatiesessie plaats. Een week later, op dinsdagavond 5 juli 2022, ontvingen wij 80 deelnemers fysiek in het Wijkcentrum Holtenbroek. 

Tijdens de participatiesessie werden zorgen, wensen, ideeën en oplossingen uitgesproken en opgeschreven. Er is waardevolle input opgehaald. Alle input kunt u hier vinden.

Benieuwd naar de presentatie van deze avonden? Deze kunt u hier vinden. 

Terugkoppeling participatiesessie 2023

De conclusies van de opgehaalde input kunt u hier terugvinden. De Ontwikkelcombinatie neemt deze conclusies mee bij het opstellen van het Beeldkwaliteitsplan en schetsontwerp inrichtingsplan openbare ruimte, waar we nu volop mee bezig zijn. Vervolgens wordt dit teruggekoppeld op een volgende bijeenkomst die op 31 januari 2023 wordt georganiseerd.

Klik hier voor de actuele planning en vervolgstappen.

bottom of page